Mezinárodní seminář Dopravně inženýrské dny Mikulov

Historie Dopravně inženýrských dnů sahá do roku 1987, kdy bylo o jejich pořádání rozhodnuto vedením Dopravně inženýrské organizace města Brna a zástupci pobočky Československé vědecké technické společnosti.

První seminář pod pracovním názvem Dopravně inženýrské dny se konal v červnu 1987 v areálu Brněnské přehrady, v objektu Jacht klubu Dopravního podniku města Brna. Této akce se zúčastnili zástupci odboru dopravy NVmB a Ministerstva dopravy.

Tím započala dlouholetá etapa silničních seminářů, které se od roku 1991 konaly v hotelu „Přehrada“ na brněnské přehradě a to do roku 1994. V této době byla odborná část zajišťována garanty Dopravně inženýrské organizace města Brna. Ve spolupráci s odborem dopravy NVmB, VUT Brno, dopravní fakultou ČVUT Praha, Ústavem dopravního inženýrství Praha, Městskou správou komunikací Brno a Technickou správou komunikací Praha. Po vzniku akciové společnosti Brněnské komunikace v roce 1995 sloučením dvou organizací a to Městské správy komunikací a Dopravně inženýrské organizace města Brna přešla pobočka České silniční společnosti na tuto organizaci a tím i zajišťování Dopravně inženýrských dnů.

Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o účast na této akci, bylo z kapacitních důvodů rozhodnuto o jejím přemístění do areálu Valtického zámku, do hotelu Hubertus. V roce 2000 byla tato akce již oficiálně vedena jako Dopravně inženýrské dny a stala se I. ročníkem. Spolupráce byla rozšířena o Dopravní fakultu STU Bratislava. S ohledem na další požadavky na zvýšení požadovaných konferenční prostor a kapacitu pro ubytování byly Dopravně inženýrské dny po dvou letech přesunuty do Mikulova. Přednášky se konaly v kongresovém sále zámku Mikulov. Zájem o účast se pohyboval mezi 130 – 150 účastníky. V průběhu konání Dopravně inženýrských dnů v Mikulově byl vznesen požadavek předsednictva ČSS na navázání spolupráce prostřednictvím předsedy pobočky se Slovenskou cestnou spoľočností, jak po stránce odborné, tak organizační, a tím započala éra Mezinárodního semináře Dopravně inženýrské dny.

Na dva roky jsme pořádání semináře přesunuli do Hustopečí, vzhledem k problémům s pronájmem zámeckého sálu v Mikulově. Poté jsme učinili poptávku na hotely v oblasti Pálavy o možnost komplexního zajištění akce, včetně konferenčních prostor. Od té doby je seminář stabilně pořádán v hotelu Zámeček v Mikulově, který nabízí v odpovídající kapacitě „vše pod jednou střechou“ (konferenční sál, ubytování, sklep pro společenský večer).

Již třetím rokem se podílí na přípravě Dopravně inženýrských dnů i Dopravní podnik města Brna, akciová společnost. V rámci odborné náplně je rozsah témat velmi široký a to jak v oboru dopravního inženýrství, tak i v související problematice (silniční doprava, cyklistická doprava, pěší doprava a městská hromadná doprava). Oblast témat byla rozšířena o projektovou přípravu a realizaci staveb, jakož i o zpracování výhledových studií. Další zajímavou oblastí je otázka bezpečnosti silničního provozu. V této souvislosti je zohledňovaná i nehodovost a je nutno zmínit, že do sborníku pravidelně přispívali odborníci z oboru lékařství (traumatologie), Policie ČR, jakož i zástupci z Centra dopravního výzkumu Brno.

Program Dopravně inženýrských dnů je každoročně rozdělován do tří odborných bloků. Garantem prvního bloku je zástupce Dopravní fakulty ČVUT Praha, druhého zástupce Dopravního podniku města Brna, a.s. a třetího zástupce Slovenskej cestnej spoľočnosti Bratislava.

V rámci pořádání Mezinárodního semináře Dopravně inženýrské dny jsou každoročně pořádány odborné exkurze a doprovodný program pro účastníky, včetně společenského večera.

XXIII. Dopravně inženýrské dny Mikulov 22.-23.5.2024

XXIII. Dopravně inženýrské dny Mikulov 24.-25.5.2023

XXII. Dopravně inženýrské dny Mikulov 25.-26.5.2022